طراحی وب سایت ، هزینه های پشتیبانی

طراحی وب سایت بصورت استاتیک

قیمت 60،000،000 ریال
طراحی سایت داینامیک
عدم قابلیت آپدیت توسط کاربر
حداکثر صفحات سایت 15 صفحه
کل مدت زمان طراحی 30 روز
نمایش دموی اولیه پس از 15 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 20،000،000 ریال پیش پرداخت
 • 20،000،000 ریال پس از دموی اولیه
 • 20،000،000 ریال پس از تحویل کامل
طراحی وب سایت بصورت داینامیک

قیمت 100،000،000 ریال
طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت و تغییر توسط کاربر
حداکثر صفحات سایت نامحدود
کل مدت زمان طراحی 30 روز
نمایش دموی اولیه پس از 15 روز
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
نحوه پرداخت

 • 40،000،000 ریال پیش پرداخت
 • .30،000،000 ریال پس از دموی اولیه
 • 30،000،000 ریال پس از تحویل کامل
طراحی فروشگاه اینترنتی

قیمت 150،000،000 ریال
طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت توسط کاربر
مدت زمان طراحی 30 روز
نصب درگاه های بانکی
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
نحوه پرداخت

 • 50،000،000 ریال پیش پرداخت
 • 50،000،000 ریال پس از دموی اولیه
 • 50،000،000 ریال پس از تحویل کامل
طراحی پرتال پایه سازمانی ، دولتی

قیمت 270،000،000 ریال
طراحی سایت داینامیک
قابلیت آپدیت توسط کاربر
حداکثر صفحات سایت نامحدود صفحه
مدت زمان طراحی 60 روز
مدت زمان پشتیبانی سایت یکسال می باشد
طراحی برای یک زبان فارسی یا انگلیسی
نحوه پرداخت

 • 90،000،000 ریال پیش پرداخت
 • 90،000،000 ریال پس از دموی اولیه
 • 90،000،000 ریال پس از تحویل کامل